Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van mijn website en mijn diensten aan te kopen gaat u
akkoord met alle voorwaarden en bepalingen.

 1. Alle prijzen zijn in euro (EUR) en inclusief BTW.
 2. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de klant een natuurlijk persoon zijn te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Akaya Body & Soul Healing draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de kant.
 3. Aangekochte tickets voor evenementen of workshops zijn enkel geldig voor het respectievelijke evenement en kunnen niet overgedragen worden voor een ander event of naar een andere persoon.
 4. Annulatie van een workshop/teaching/evenement/behandeling kan door de klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd door per post aangetekend schrijven of per mail. In dat laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer Sonja Jansen een bevestiging van ontvangst aan de klant heeft gestuurd.
 5. Tenzij anders vermeld, kunt u uw evenementreservatie kosteloos annuleren tot 7 kalenderdagen voor het evenement. In geval van annulering na deze termijn wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Een late annulering of no-show zal worden geteld als aanwezigheid. In gevallen van bewezen overmacht kan er een tegoedbon aangevraagd worden maar zal er 20 % administratieve vergoeding ingehouden worden.
 6. Tenzij anders vermeld, kunt u bij reservatie van een meerdaagse retraite annuleren tot 1 maand voor het evenement. In geval van annulering worden 20 % kosten in rekening gebracht, een tegoed zal worden gegeven voor het resterende bedrag. Een te late annulering of no-show wordt volledig in rekening gebracht tenzij uitzonderlijke omstandigheden (doktersattest).
 7. Annulering van de workshop/teaching/evenement wegens bewezen overmacht / met medisch attest: een doktersattest moet bij de aanvraag worden gevoegd (Verklaring van arbeidsonderbreking of onbekwaamheid om deel te nemen). Alle verzoeken moeten per e-mail of aangetekende post worden verzonden, maximaal 2 weken na de begindatum op het certificaat. Het attest moet een begin- en een einddatum vermelden van onbekwaamheid. Achterhaalde certificaten worden niet aanvaard. In geval van medische annulering vóór de workshop, teaching, evenement zal een administratieve vergoeding van 20 % in rekening worden gebracht. In geval van medische annulering tijdens de workshop, teaching of evenement wordt er een tegoedbon uitgeschreven.
 8. Bij een annulering van een lichaamsbehandeling binnen de 24u, wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht. De resterende 50% wordt omgezet in een tegoedbon.
 9. Geen restitutie op aankopen of aanbetalingen en betalingen voor workshops en cursussen, tenzij anders vermeld.
 10. In geval van betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag inclusief BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 2 % per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire  schadevergoeding ten belope van 10 % op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor de rekening van de nalatige klant. Indien de klant de toegang tot de workshop/teaching/evenement niet tijdig betaalt, is Akaya Body & Soul Healing gerechtigd de klant de toegang te weigeren tot de betaling binnen is.
 11. Cadeaubonnen moeten opgenomen worden binnen 12 maanden na de datum van aankoop.
 12. Alle klanten gaan ermee akkoord zich te houden aan de regels en voorschriften van Akaya Body & Soul Healing
 13. Ontwerpen, concepten, creaties, foto’s, trainingsmateriaal, teksten die ontwikkeld en/of gebruikt worden door Akaya Body & Soul Healing in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van Akaya Body & Soul Healing, ook als ze ter beschikking gesteld worden aan de klant. Publicatie of andere openbaarmaking hiervan kan alleen mits schriftelijke toestemming van Akaya Body & Soul Healing.
 14. Alle aanvragers en klanten ontslaan Akaya Body & Soul Healing van alle aansprakelijkheid met betrekking tot 1) enig letsel aan zichzelf of kind en 2) enig verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen
 15. Diefstal/poging tot diefstal op het terrein van Akaya Body & Soul Healing zal resulteren in onmiddellijke aangifte bij politie en mogelijke vervolging.
 16. Akaya Body & Soul Healing behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en prijzen eigen inzicht te wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen tijdig aan cliënten kenbaar gemaakt worden en ook op de website bekendgemaakt worden.
 17. Eventuele klachten dienen aan Akaya Body & Soul Healing t.a.v. Sonja Jansen gericht te worden.


         Contactgegevens
         Akaya Body & Soul Healing
         Hospitaalstraat 6
         3900 Overpelt
         Sonja Jansen
         tel: +32 476 391772
         e-mail: sonja@akayhealing.be